Įstaigos pedagogai – rajono pedagogų metodinių priemonių „Mano sėkmės istorija“ parodos dalyviai

Lopšelio darželio pedagogai nuolat  tobulina savo žinias ir mokosi taikyti inovatyvius ugdymo metodus, kūrybiškai taiko žaidimus ir žaislus vaikų ugdymui. Įstaigos pedagogai ieško ir pasiūlo idėjų ugdymo priemonių gamintojams , dalyvaudami   respublikiniuose ir rajono seminaruose, metodinių priemonių parodose. Šiemet kaip ir kasmet pedagogai  pateikė metodines ugdymo priemones rajono parodoje „ Mano sėkmės istorija“.

 Savo kūrybos knygeles “Meškiuko Bumbuliuko nuotykiai“ bei „Patiems mažiausiems“ atidaus  klausymosi įgūdžių ir kalbos lavinimui parengė vyresn.  auklėtoja Jolita Balnienė.  Net keletą ugdymo priemonių parengė auklėtojos, kurios dirba su individualių ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais:  vyresn.  auklėtojos Danutė Černiauskienė, Audrutė Maciulevičienė , Violeta Butkuvienė, Antanina Dragūnienė:   „ Uždėk ir pavadink“ (smulkiosios motorikos lavinimui), „Geometrinės figūros  matematinių vaizdinių ir erdvinių suvokimų lavinimui“, „Emocinio intelekto, savikontrolės , erdvinių suvokimų lavinimas, taikant Mandalų metodą“ ,   „Stalo figūros rišlios  kalbos ugdymui“. Vaikų kūrybiškumo ir kalbos ugdymui pasitarnaus D. Černiauskienės ir A.  Maciulevičienės pasiūtos „Lėlės –rankinės“.

Įstaigos logopedė metodininkė Z. Podlipajevienė ir specialioji pedagogė A. Prankienė parengė net keletą  žaismingų  skaitmeninių priemonių  , kurias galima  taikyti  interaktyvioje lentoje:  „Užbaik sakinį“,“ Atspėk žmogaus kūno skleidžiamus garsus“, Skaitymo užduotys“ , „Padaryk žodį“.

Už aktyvų dalyvavimą rajono priemonių parodoje pedagogės buvo apdovanotos Prienų rajono Švietimo skyriaus vedėjo  bei Pagalbos mokiniui tarnybos Padėkos raštais.

Parengė Zita Podlipajevienė