Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ Privatumo politika

Prienų lopšelis – darželis „Pasaka“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Prienų lopšelio – darželio „Pasaka“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Vaitkaus g. 4, LT-59113 Prienai arba el.paštu duomenys@prienupasaka.lt
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Prienų lopšelio – darželio „Pasaka“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Prienų lopšelio – darželio „Pasaka“ Duomenų apsaugos pareigūną:

Daiva Paurienė

tel.: (8 319) 61185
el. p. daiva.pauriene@prienai.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Prienų lopšelio – darželio „Pasaka“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO FORMA

Parsisiųsti MS Word formatu

Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas

 

Asmens informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas

SUTIKIMAS Dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo

Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašų forma

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra

 

 

Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ lauko teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas:

 

 

Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ tvarkos prašas