Menu Close

Viešosios ir administracinės paslaugos

Ugdymas

Teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.

Ugdymas organizuojamas pagal įstaigos pasirengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu, žaidžiu, pažįstu“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Integruojamos programos: Sveikos ir saugios gyvensenos programa,  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės.

Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į tėvų lūkesčius, pageidavimus ir laikomasi šių nuostatų:

 • Prioritetinis vaidmuo tenka šeimai;
 • Atsižvelgiama į šeimos tradicijas, lūkesčius, nuostatas;
 • Pedagogai gerbia tėvus, tėvai – pedagogus;
 • Nuolatos ieškoma naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų;
 • Išlaikomas konfidencialumas vertinant vaikų psichinį ir fizinį išsivystymą;
 • Vadovaujamasi samprata, jog šeima ir įstaiga dalijasi vaiko gerovės užtikrinimo atsakomybe

Pedagogai sistemingai tobulina savo profesines kompetencijas studijuodami, dalyvaudami rajono bei respublikos seminaruose, konferencijose. Sukaupta patirtimi dalijasi organizuodami ugdymo priemonių parodas, skaitydami pranešimus, rengdami seminarus-praktikumus.

Vykdoma ankstyvoji pedagoginė, psichologinė ir fizinė korekcija specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. Specialusis ugdymas organizuojamas komandiniu principu. Sudarytos sąlygos visapusiškam individualių ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymui: įrengta kineziterapijos salė, masažo kabinetas su vandens masažinės vonios procedūromis, sensomotorinio lavinimo kambarys.

Ankstyvają psichologinę, pedagoginę ir fizinę korekciją vykdo specialistai:

Logopedė Zita Podlipajevienė

 • Teikia kalbos korekcijos paslaugas vaikams  su sulėtėjusia kalbos raida  bei kitais įvairiapusiais raidos sutrikimais.
 • Stebi ir tiria ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos raidą. Tėvams (globėjams) prašant, atlieka kokybinį  vaikų kalbos vertinimą.
 • Šalina fonetinius, sklandaus kalbėjimo, balso, fonologinius bei kalbos neišsivystymo (nežymų, vidutinį ir žymų) sutrikimus.
 • Rengia vaikų kalbos korekcijos šalinimo planus (individualius ir grupinius), parenka palankiausius sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus.
 • Konsultuoja ir bendradarbiauja su įstaigos pagalbos specialistais, administracija,  auklėtojomis bei  tėvais (globėjais).

Specialioji pedagogė Aurelija Prankienė

 • Teikia specialiąją pedagoginę-korekcinę pagalbą vaikams, turintiems specifinių pažinimo, kalbos, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, kompleksinių ir kitų  sutrikimų.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato vaiko mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių  lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms, įvertina pažangą.
 • Sudaro individualias ugdymo(si) programas ir individualių bei grupinių užsiėmimų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį, lavina dėmesį, atmintį, girdimąjį ir regimąjį suvokimus, smulkiąją motoriką, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių ugdytinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes,  ypatumus.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos administracija, teikia reikiamą informaciją, metodinę-konsultacinę pagalbą  tėvams (globėjams) ir pedagogams.

Psichologė Ingrida Bultienė

 • Įvertina vaikų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas, vaiko brandumą mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
 • Bendradarbiauja su specialistais, pedagogais, įstaigos administracija numatant sėkmingus ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus
 • Konsultuoja psichologinių ir ugdymo(si) problemų turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo  klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas vaikų psichologinėms problemoms spręsti.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Socialinė pedagogė Janina Bendaravičienė

 • Padeda vaikams ugdyti socialinius gebėjimus, užtikrina jų saugumą, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Padeda  tėvams(globėjams) ugdyti vaikus, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaikų, turinčių individualių ugdymo(si) sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Teikia tėvams (globėjams) reikalingą informaciją, konsultuoja, rūpinasi vaikų gerovės užtikrinimu namuose ir įstaigoje.
 • Individualių ir grupinių užsiėmimų metu ugdo vaikų socialinius gebėjimus: vaikai mokosi būti kartu,  pasitikėti savimi, bendrauti tarpusavyje ir su aplinkiniais.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos administracija, ieškant efektyvių pagalbos vaikui ir šeimai būdų.

Judesio korekcijos specialistė Ineta Mizarienė

 • Formuoja, atstato sutrikusias judesio ir judėjimo funkcijas.
 • Pasirenka gydomosios mankštos būdus ir formas, atitinkančias vaiko fizinės korekcijos pobūdį, numato grupinį ir individualų darbą.
 • Ruošia kineziterapijos pratimų kompleksus, kuriais galėtų naudotis auklėtojos, tėvai ir kiti specialistai.
 • Vykdo profilaktinį ir reabilitacinį  darbą.

Masažuotoja Zita Zujūtė

 • Atlieka masažus: individualų gydomąjį masažą ir masažą vandens masažinėje vonioje bei kitas gydytojo paskirtas sveikatą stiprinančias ir atstatančias procedūras.

Mokytojo padėjėjas

 • Padeda savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems labai didelių specialiųjų  ugdymo(si) poreikių vaikams.
 • Dirba su ugdytiniu arba ugdytinių grupe, bendradarbiaudamas su  grupės auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais pagalbos mokiniui specialistais, padedant vaikui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 • Padeda vaikams atlikti grupės mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir ugdymo priemonėmis.

Meninis ugdymas

         Meninio ugdymo mokytoja

          Virginija Dobilienė