Menu Close

Laisvos darbo vietos

PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ SKELBIA KONKURSĄ

LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) nuo 1,0223 iki 1,4358, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

 • Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;

 • Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti;

 • Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

 • Gebėjimas naudotis IKT;

 • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

 • Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

 • Gyvenimo aprašymą;

 • Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentus iki 2024-08-16 galima pateikti adresu F. Vaitkaus g. 4, LT – 59113, Prienai, siųsti el. paštu: rastvede@prienupasaka.lt arba direktore@prienupasaka.lt, arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2024-08-19 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti logopedu atrankos būdu (pokalbis).

Informaciją telefonu +370 691 39818 teikia Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ administracija.

Atrankos pokalbis vyks 2024 m. rugpjūčio 29 d.

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS